Mesto Myjava
Späť na web obce
Typ dokumentu Číslo zasadnutia Dátum konania Čas Stav Možnosti
Pozvánka 1-02/2024 26.02.2024 13:00 Zasadnutie prebieha Stiahnuť
Typ dokumentu Číslo zasadnutia Dátum konania Čas Stav Možnosti
Zápisnica 6/2024 21.02.2024 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 1/2024 14.02.2024 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 6/2024 13.02.2024 14:30 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 6/2023 28.11.2023 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 4/2023 28.11.2023 13:30 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Typ dokumentu Číslo zasadnutia Dátum konania Čas Typ zasadnutia Možnosti
Uznesenia 1-02/2024 26.02.2024 13:00 Zasadnutie prebieha Stiahnuť
Uznesenia 6/2023 28.11.2023 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Uznesenia 4/2023 28.11.2023 13:30 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Číslo zasadnutia Dátum konania Čas Uzamknuté podklady Dostupné podklady Možnosti
1-02/2024 26.02.2024 13:00 Prihláste sa 30
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2023.pdf Stiahnuť
Oznámenie o zámere a spôsobe odpredaja mestského majetku.pdf Stiahnuť
Majetkové prevody anonymizované.pdf Stiahnuť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Myjava v určených dňoch v kalendárnom roku 2024.pdf Stiahnuť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Myjava v určených dňoch v kalendárnom roku 2024 - dôvodová správa.pdf Stiahnuť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o zákaze umiestnenia hier a kasín na území mesta Myjava - dôvodová správa.pdf Stiahnuť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o zákaze umiestnenia hier a kasín na území mesta Myjava.pdf Stiahnuť
Dôvodová správa k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty a jednotlivcov z rozpočtu Mesta Myjava.pdf Stiahnuť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty a jednotlivcov z rozpočtu Mesta Myjava.pdf Stiahnuť
Dôvodová správa k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Myjava.pdf Stiahnuť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Myjava.pdf Stiahnuť
Návrh dodatku č. 5 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - zvýšenie úhrady za stravu v DSS.pdf Stiahnuť
Návrh dodatku č. 5 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - zvýšenie úhrady za stravu v DSS - dôvodová správa.pdf Stiahnuť
Ročná správa Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Myjava za rok 2023.pdf Stiahnuť
Správa o poskytnutí finančnej pomoci z rozpočtu Mesta Myjava za rok 2023.pdf Stiahnuť
Ekonomická situácia - zadĺženosť mesta k 31.12.2023.pdf Stiahnuť
Ekonomická situácia - stav úverok k 31.12.2023.pdf Stiahnuť
Ekonomická situácia - záväzky , účty k 31.12.2023.pdf Stiahnuť
Zmena rozpočtu Mesta Myjava č. 6 k 31.12.2023 podrobná.pdf Stiahnuť
Zmena rozpočtu č. 6 k 31.12.2023 skrátená.pdf Stiahnuť
Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023.pdf Stiahnuť
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023.pdf Stiahnuť
Schválenie predloženia žiadosti o príspevok Športový areál Myjava-Turá Lúka, návrh na zmenu uznesenia.pdf Stiahnuť
Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2023.pdf Stiahnuť
Správa o činnosti Mestskej policie Myjava za rok 2023 - graf.pdf Stiahnuť
Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2023 - štatistika.pdf Stiahnuť
Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu - informácia k predkladanému materiálu.pdf Stiahnuť
Vzor žiadosti o dotácie UP.pdf Stiahnuť
Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2023.pdf Stiahnuť
Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2023.pdf Stiahnuť
6/2024 21.02.2024 15:00 Prihláste sa 0
1/2024 14.02.2024 15:00 Prihláste sa 0
6/2024 13.02.2024 14:30 Prihláste sa 0
7/2023 04.12.2023 13:00 Prihláste sa 0
5/2023 29.11.2023 15:00 Prihláste sa 0
6/2023 28.11.2023 15:00 Prihláste sa 0
5/2023 28.11.2023 14:30 Prihláste sa 3
VZN o poskytovaní sociálnych služieb s Mestské jasle.docx Stiahnuť
Dôvodová správa.docx Stiahnuť
Štatút.pdf Stiahnuť
4/2023 28.11.2023 13:30 Prihláste sa 0
2/2023 22.11.2023 15:00 Prihláste sa 0