Mesto Myjava
Späť na web obce
Typ dokumentu Číslo zasadnutia Dátum konania Čas Stav Možnosti
Pozvánka 4/2024 24.06.2024 13:00 Zasadnutie prebieha Stiahnuť
Pozvánka 3/2024 29.04.2024 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Pozvánka 2/2024 22.04.2024 13:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Typ dokumentu Číslo zasadnutia Dátum konania Čas Stav Možnosti
Zápisnica 3/2024 29.04.2024 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 2/2024 22.04.2024 13:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 1/2024 18.04.2024 14:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 7/2024 17.04.2024 15:00 Zasadnutie prebieha Stiahnuť
Zápisnica 2/2024 16.04.2024 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 7/2024 09.04.2024 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 1-02/2024 26.02.2024 13:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 6/2024 21.02.2024 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 1/2024 14.02.2024 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Zápisnica 6/2024 13.02.2024 14:30 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Typ dokumentu Číslo zasadnutia Dátum konania Čas Typ zasadnutia Možnosti
Uznesenia 3/2024 29.04.2024 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Uznesenia 2/2024 22.04.2024 13:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Uznesenia 1-02/2024 26.02.2024 13:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Uznesenia 6/2023 28.11.2023 15:00 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Uznesenia 4/2023 28.11.2023 13:30 Zasadnutie prebehlo Stiahnuť
Číslo zasadnutia Dátum konania Čas Uzamknuté podklady Dostupné podklady Možnosti
4/2024 24.06.2024 13:00 Prihláste sa 20
4. Kontrola plnenia uznesení.pdf Stiahnuť
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024.pdf Stiahnuť
6. Oznámenie o zámere a spôsobe odpredania mestského majetku 6.6.2024.pdf Stiahnuť
8. Ekonomická situácia mesta k 30.4.2024- zadĺženosť.pdf Stiahnuť
8. ekonomická situácia mesta k 30.4.2024 - stav úverov.pdf Stiahnuť
8. Ekonomická situácia mesta k 30.4.2024.pdf Stiahnuť
9. Zmena rozpočtu Mesta Myjava č. 3 k 30.6.2024 podrobná.pdf Stiahnuť
9. Zmena rozpočtu Mesta Myjava č. 3 k 30.6.2024 skrátená.pdf Stiahnuť
10. Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2023.pdf Stiahnuť
11.Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava O úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf Stiahnuť
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately..pdf Stiahnuť
12. Dôvodová správa k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní finančného príspevku talentovaným žiakom a študentom z rozpočtu Mesta Myjava.pdf Stiahnuť
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančného príspevku talentovaným žiakom a študentom z rozpočtu Mesta Myjava.pdf Stiahnuť
13. Dôvodová správa k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Myjava.pdf Stiahnuť
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Myjava.pdf Stiahnuť
14. Návrh VZN o určení názvu ulíc a číslovania stavieb v meste Myjava.pdf Stiahnuť
14. Dôvodová správa k VZN o určení názvu ulíc a číslovania stavieb v meste Myjava.pdf Stiahnuť
15. Dôvodová správa k všeobecne záväznému nariadeniu o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Myjava.pdf Stiahnuť
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Myjava.pdf Stiahnuť
16. Sprava o činnosti Mládežníckeho parlamentu za rok 2023.pdf Stiahnuť
3/2024 19.06.2024 15:00 Prihláste sa 0
8/2024 19.06.2024 15:00 Prihláste sa 0
2/2024 18.06.2024 14:00 Prihláste sa 0
1/2024 30.04.2024 15:00 Prihláste sa 0
3/2024 29.04.2024 15:00 Prihláste sa 1
4. Návrh na zlúčenie právnych subjektov plno organizovaných škôl do jedného právneho subjektu Základná škola, Štúrova 18 , Myjava.pdf Stiahnuť
2/2024 22.04.2024 13:00 Prihláste sa 32
4. Kontrola plnenia uznesení.pdf Stiahnuť
5. Návrh VZN Mesta Myjava, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Myjava o postupe pri uplatňovaní zákona č. 2112000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a predpisov a o zverejňovaní dokumentov na webovom sídle.pdf Stiahnuť
5. Dôvodová správa.pdf Stiahnuť
7. Dôvodová správa k VZN o určení názvu ulíc a číslovania stavieb v meste Myjava.pdf Stiahnuť
7. Návrh VZN o určení názvu ulíc a číslovania stavieb v meste Myjava.pdf Stiahnuť
8. Ekonimická situácia Mesta Myjava k 29.2.2024 - stav úverov.pdf Stiahnuť
8. Ekonomická situácia Mesta Myjava k 29.2.2024 - zadĺženosť.pdf Stiahnuť
8. Ekonomická situácia Mesta Myjava k 29.2.2024.pdf Stiahnuť
9. Zmena rozpočtu Mesta Myjava č. 1 k 31.3.2024 podrobná.pdf Stiahnuť
9. Zmena rozpočtu Mesta Myjava č. 1 k 31.3.2024 skrátená.pdf Stiahnuť
10. Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Myjava za rok 2023.pdf Stiahnuť
10. Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 31.12.2023.pdf Stiahnuť
10. Správa audítora IUZ Mesto Myjava 2023.pdf Stiahnuť
10. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2023.pdf Stiahnuť
10. Stanovisko hl.kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Myjava za rok 2023.pdf Stiahnuť
11. Zmena rozpočtu Mesta Myjava č. 2 k 30.4.2024 podrobná.pdf Stiahnuť
11. Zmena rozpočtu Mesta Myjava č. 2 k 30.4.2024 skrátená.pdf Stiahnuť
12. Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2023.pdf Stiahnuť
13. Správa o činnosti rozpočtovej organizácie ZOS Nezábudka za rok 2023.pdf Stiahnuť
14. Správa o činnosti neziskovej organizácie sociálne služby n.o. za rok 2023.pdf Stiahnuť
15. Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitmné centrum Khamoro Myjava za rok 2023.pdf Stiahnuť
16. Správa o činnosti DHZ VAnkovia za rok 2023.pdf Stiahnuť
16. Správa o činnosti DHZ MYjava za rok 2023.pdf Stiahnuť
16. Správa o činnosti DHZ Turá Lúka za rok 2023.pdf Stiahnuť
16. Správa o činnosti DHZ u Belanských za rok 2023.pdf Stiahnuť
16. Správa o činnosti Malí hasiči Myjava za rok 2023.pdf Stiahnuť
17. Návrh na zlúčenie právnych subjektov plno organizovaných škôl do jedného právneho subjektu.pdf Stiahnuť
6. Oznámenie zámeru 05.04. - 23.04.2024.pdf Stiahnuť
6. Majetkové prevody 22.04.2024.pdf Stiahnuť
19.1 Informatívna správa o projektoch.pdf Stiahnuť
19.1. Vodozádržné opatrenia.pdf Stiahnuť
19.5. Spartak Myjava a.s. - správa o hospodárení spoločnosti za rok 2023.pdf Stiahnuť
1/2024 18.04.2024 15:00 Prihláste sa 0
1/2024 18.04.2024 14:00 Prihláste sa 0
7/2024 17.04.2024 15:00 Prihláste sa 0